linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04 ), članka 35. stavka (7) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 24/17), članka 5. i članka 37. stavak (1) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/12, 20/13 i 5/17), na prijedlog Ministra gospodarstva, Vlada Županije  Zapadnohercegovačke, na  ….. sjednici održanoj dana ……………                       godine, donijela je

 

O D L U K U
o donošenju Programa utroška sredstava
„Tekući prijenosi za  potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke
za 2018. godinu


Članak 1.
(Opće odredbe)

Donosi se Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za  potpore  u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 24/17),  (u daljnjem tekstu: Program) u iznosu od 1.000.000,00  KM.


Članak 2.
(Svrha i cilj programa)

Svrha Programa je nastaviti potporu prioritetnim mjerama novčanih potpora u okviru raspoloživog proračuna, kako bi se osigurao kontinuirani tijek isplate novčanih potpora po
modelu potpora proizvodnjama i modelu ostalih vrsta potpora, kako  bi se nastavili započeti i otvorili novi procesi u poljoprivrednom sektoru i ruralnom razvitku, a u cilju ostvarenja:
a) zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima,
b) stabilizacija tržišta poljoprivrednim proizvodima, smanjenje ovisnosti o uvozu i stvaranja pretpostavki za izvoz,
c) stvaranje tržišno orijentiranih proizvođača,
d) održanje postojećih kapaciteta u poljoprivredi.
e) povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje,
f) opskrbljivanje prehrambene industrije sirovinama,
g) povećanje sjetvenih površina i privođenje kulturi neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta,
h) veće zapošljavanje i smanjenje stope nezaposlenosti,
i)   smanjenju uvoza i povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda.

 

Članak 3.
(Kriteriji)

Sredstva iz članka 1. ove Odluke  raspoređivat će se fizičkim i pravnim osobama (u daljnjem tekstu: klijenti) prema općim i posebnim kriterijima.


Članak 4.
(Opći kriteriji)

1) Opći kriteriji koje klijenti moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na novčanu potporu su:
        a)  da su upisani u Registar poljoprivrednih   gospodarstava odnosno Registar klijenata sukladno Zakonu   o poljoprivredi („Službene  novine Federacije BiH“, br. 88/07, 4/10,  
              27/12   i 7/13),
        b)    da imaju prebivalište ili sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke (u daljem  tekstu: Županija),
        c)    da ostvaruju proizvodnju na području Županije,
        d)    klijenti koji sade krumpir iznad 800 metara nadmorske visine ne moraju imati račune o nabavci sjemena.
(2) Klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu na temelju podnijetog zahtjeva Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ( u daljem tekstu:Ministarstvo)  i  ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 24a. i 24b. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu“ utvrđenih Proračunom   Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 7/17 i 23/17), ovom Odlukom i   Naputkom za ostvarivanje  prava na novčane  potpore u   poljoprivredi ( u daljnjem tekstu: Naputak).


Članak 5.
(Posebni  kriteriji)

(1) Pored općih kriterija  klijenti moraju ispunjavati i posebne kriterije koji će Naputkom biti propisani.
(2) Naputak donosi Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ( u daljnjem tekstu: Ministar) uz suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Ministar ima pravo
      usklađivanja visine  potpore u okviru jedne namjene, kako se predviđena sredstva za istu ne bi prekoračila sukladno planu raspodjele.


Članak 6.
(Podnošenje zahtjeva)

(1) Potpore ostvaruju klijenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane ovom Odlukom i Naputkom.
(2) Klijenti koji ispunjavaju propisane uvjete podnose Ministarstvu zahtjev za ostvarivanje  prava na novčanu potporu.


Članak 7.
(Obračun i donošenje rješenja)


               
(1) Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije, Ministarstvo vrši obračun novčanih potpora za klijente čiji su zahtjevi pravovremeni, utemeljeni i potpuni, te donosi rješenja o odobravanju novčanih potpora  u propisanim rokovima.
(2) Ministarstvo  dostavlja Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke rješenja, odnosno odluke, o odobravanju novčane potpore i obračun na propisanim obrascima, koji su sastavni dio Naputka, radi isplate.
(3)  Za klijente čiji zahtjevi ne budu ispunjavali propisane uvjete, rješenjem će biti odbijeni.


Članak 8.
(Modeli potpora)

Potpore su  usmjerene  prema  modelima:
a) Model potpore proizvodnjama,
b) Model ostalih vrsta potpora.

                                        
Članak 9.
(Modeli potpore proizvodnjama)

Pravo na potporu proizvodnji može se ostvariti za:
a) proizvodnje od vitalnog interesa za Županiju,
b) animalnu proizvodnju,
c) biljnu proizvodnju.
                                                   

Članak 10.
( PVI- Proizvodnje od vitalnog interesa)

Proizvodnje od vitalnog interesa obuhvaćaju:

a)  Uzgoj muznih krava - klijenti  koji posjeduju najmanje 4 do najviše 20 muznih krava,
b) Držanje pčelinjih društava - klijenti koji imaju najmanje 30 do najviše 150 pčelinjih društava,
c) Proizvodnja povrća u svježem stanju - klijenti koji su zasadili: krumpir, crveni i bijeli luk, rajčicu i kupusnjače.


Članak 11.
(Biljna proizvodnja)

Biljna proizvodnja obuhvaća još:

a) Ostalo povrće koje nije obuhvaćeno člankom 10. točkom c) ove Odluke- lubenicu, dinju, mrkvu i  papriku,
b)   Proizvodnju  u plastenicima/staklenicima. Minimalna površina koja se potiče je 500 m2.

 

Članak 12.
( Zasađene površine povrća)

Minimalno zasađena površina povrća (ukupno) iz članka 10. točka c) i članka 11. točka a) ove Odluke je 1 HA.


Članak 13.
(AP - Animalna proizvodnja)

U okviru animalne proizvodnje potpore se odnose na:
a) Uzgoj koka nesilica - za proizvodnju konzumnih jaja-klijenti koji u vlastitoj  proizvodnji imaju minimalno 1000 do najviše 5000 komada koka nesilica,
b) Uzgoj brojlera - klijenti koji uzgoje i prodaju najmanje 5000, do najviše 10000 komada  brojlera,            
c) Proizvodnja jednodnevnih pilića - klijenti koji proizvedu i prodaju najmanje 100000 do  najviše 300000 komada jednodnevnih pilića.

      
Članak 14.
(Model ostalih vrsta potpora)

  U okviru ostalih vrsta novčanih potpora potiču se:
      a)   investicije u poljoprivredi,
      b)  okrupnjavanje i unaprjeđenje proizvodnje,
      c) organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije,         
      d) organizirani otkup i prijevoz mlijeka.

 
Članak 15.
(Potpora investicijama u poljoprivredi)

Potpora se odnosi na investicije u skladišta za pakirnice i sortirnice za smještaj, čuvanje i plasman povrća.  


Članak 16.
(Okrupnjavanje zemljišta i unaprjeđenje proizvodnje)

Potpora se odnosi na okrupnjavanje zemljišta i  unaprjeđenje poljoprivredne  proizvodnje kako bi se povećala  produktivnost i konkurentnost poljoprivrednog gospodarstva.     


Članak 17.
(Potpora organizacijama i udrugama)

Potpora se odobrava zemljoradničkim zadrugama i udrugama poljoprivrednika za realizaciju projekata iz oblasti poljoprivrede i realizaciju programa svojih članova sukladno Programu i Naputku.

Članak  18 .
(Potpora za organizirani otkup i prijevoz mlijeka)

Potpora se odobrava klijentima koji vrše organizirani otkup i prijevoz mlijeka.


Članak 19.
(Visina i iznos sredstava)

(1) Izvor sredstava za realizaciju Programa je Proračun Županije Zapadnohercegovačke za  2018. godinu ( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 24/17 ).
(2) Sredstva odobrena Proračunom  iznose 1.000.000,00 KM. Ista će biti prebačena na poziciju  614400 i rasporedit će se kako slijedi:

Red.
broj
Namjena ulaganja  Udio    
%
Iznos
KM
1. Animalna proizvodnja 32,00 320.000,00
2. Biljna proizvodnja 36,00 360.000,00
3. Model ostalih vrsta potpora 22,00 220.000,00
4. Pričuve 10,00 100.000,00
  Ukupno 100,00 1.000.000,00

       

(3) Animalna proizvodnja obuhvaća proizvodnje iz članka 10. točke a) i b) i članka 13, a biljna  proizvodnja obuhvaća proizvodnje iz članka 10. točka c) i članka 11.  ove Odluke.
(4) Ako se pojavi potreba ministar odlučuje o prebacivanju sredstava iz jedne namjene u drugu,  odnosno ako se u jednoj namjeni pojavi višak,  prebacuje  sredstava tamo gdje nedostaju.
(5) Sredstva pričuve koristit će se za žurne i nepredviđene izdatke koji  se pojave tijekom proračunske godine. Iz sredstava rezervi financirat će se izrada „Strategija razvitka
      poljoprivrede Županije Zapadnohercegovačke“ (za razdoblje od pet godina). Sredstva pričuve koristit će se i za izdatke koji nisu obuhvaćeni ovom  Odlukom i Naputkom, a u skladu su sa Zakonom o  novčanim potporama u poljoprivredi i  ruralnom razvitku,  na temelju pojedinačnih Zahtjeva  klijenata  i odluka koje ministar donosi.


Članak 20.
(Nadzor  i kontrola)

(1) Nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacija Ministarstvu  vršit će službenici  Ministarstva, odnosno Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke.
(2) Ukoliko se ukaže potreba za obavljanjem nadzora i kontrole iz stavka (1) ovog članka, Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke, odnosno Ministarstvo može zatražiti pomoć Županijskog poljoprivrednog inspektora.

 

Članak 21.
(Podnošenje izvješća)

O utrošenim sredstvima iz članka 1. ove Odluke Ministarstvo će podnijeti izvješće Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke.


Članak 22.
(Realizacija)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo i Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke, svatko u okviru svoje nadležnosti


Članak 23.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “.


Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA Predsjednik
- VLADA-     

Zdenko Ćosić
Broj:
Široki Brijeg,                          2018. godine